III. KÖPRÜ VE OTOYOLLARINDAN ÜCRET ÖDEMEDEN YAPILAN GEÇİŞLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

       6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 30/5 maddesinde “4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerinden, işletici şirket tarafından geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte, bu ücretin on katı tutarında ceza, genel hükümlere göre tahsil edilir. Ücretin on katı fazlası olarak tahsil edilen ceza tutarının yüzde altmışı, tahsilini izleyen ayın yedinci günü mesai bitimine kadar, işletici şirket tarafından Hazine payı olarak, yıllık kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirimle ödenir. İşletici şirket tarafından Hazine payının eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi ya da bildirildiği halde süresinde ödenmemesi halinde, Hazine payının ödenmesi gerektiği tarih ile tahsil edildiği tarih arasında geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanacak gecikme zammı ile birlikte ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.” hükmü ile 30/7 maddesinde “Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasında belirtilen cezalar uygulanmaz.” kuralına yer verilmiştir.

       3996 Sayılı Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun işletme hakkı müvekkilimiz olan IC İçtaş Astaldı … ‘ne aittir.

Bu çerçevede;

     1. Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndan ücret ödemeksizin yapılan geçişlerde; geçişin yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini usulünce ödeyen kişiler bakımından 6001 Sayılı Kanun’un 30/5 maddesinde yazılı geçiş ücretinin 10 katı tutarındaki ceza uygulaması yapılmamaktadır.

     2. Ödemesiz geçişin yapıldığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretinin usulünce ödenmemesi halinde geçiş ücretine 6001 Sayılı Kanun’un 30/5 maddesi uyarınca 10 katı tutarında ceza tahakkuk ettirilmektedir.

     3. 6001 Sayılı Kanun’un 30/5 maddesi uyarınca geçiş ücreti ile bu ücretin 10 katı tutarındaki ceza, genel hükümlere göre işletmeci şirket tarafından tahsil edilmektedir. Genel hükümlere göre yapılacak takip işlemlerinde yasal düzenleme gereğince yasal takip öncesi bilgilendirme yapılması gerekli değildir.

     4. 6001 Sayılı Kanun’un 30/5 maddesi gereğince ceza kapsamında yapılacak tahsilâtın %60’ı tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın yedinci günü mesai saati bitimine kadar “Hazine Payı” adıyla vergi dairesine ödenmektedir.

     5. Hazine payının eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi ya da bildirildiği halde süresinde ödenmemesi hallerinde bu bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi uyarınca gecikme faiziyle birlikte işletmecidurumda bulunan müvekkil şirketten talep edildiğinden bu bedelden herhangi bir indirim yapılmasına yasal olarak imkân bulunmamaktadır.

     6. Diğer taraftan, 6001 Sayılı Kanun’un 30/5 maddesinde gösterilen ceza dışında kalan geçiş ücretleri de aynı Kanun’un 14/3 maddesi uyarınca işletme sözleşmesi ile belirlenmiş olduğundan bu bedelden de indirim yapılması mümkün değildir.

     7. 6001 Sayılı Kanun’un 30/5 maddesi kapsamında yapılan yasal takiplerde vekâlet ücretleri 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/4 maddesi uyarınca “Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.” hükmü uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmektedir. İcra dairelerince belirlenecek vekâlet ücreti tarifede gösterilen asgari vekâlet ücreti olup, bu bedelden vazgeçilmesi ya da indirim yapılmasına yasal olarak imkân bulunmamaktadır.

     8. Yasal takip miktarı içerisinde bulunan harçlar ise, 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre icra dairelerince Hazine adına tahsil edilmektedir. Bu bedelin gerek müvekkilimiz şirket gerekse hukuk büromuzla doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı bulunmamaktadır.

       Bu nedenlerle; müvekkil şirket adına yapılan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili yapılan yasal takiplerde takip miktarı olarak gösterilen geçiş ücreti, ceza, vekâlet ücretleri ya da harçlar konusunda herhangi bir indirim yapılması mümkün değildir. Bu yönüyle bu konularda hukuk büromuzla yapılan görüşmelerde yasal takip miktarları konusunda herhangi bir indirim yapılması söz konusu değildir.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARINDAN ÜCRET ÖDEMEDEN YAPILAN GEÇİŞLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YASAL MEVZUATI İLGİLİ ADRESDE BULABİLİRSİNİZ

                                                                                    YASAL TAKİPLERDE ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

       3996 Sayılı Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun işletme hakkı müvekkilimiz olan IC İÇTAŞ ASTALDI Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım Ve İşletme AŞ’ye aittir. Hukuk büromuz ise, işletmeci şirketin vekilliğini yürütmektedir.

Bu çerçevede; müvekkil şirket adına hukuk büromuzca yapılan yasal takiplerde büromuzca hazırlanan takip talepleri doğrultusunda ilgili icra müdürlüğünce borçluya ödeme emri gönderilmektedir.

       Ödeme emrinin tebliğiyle birlikte 7 günlük süre içerisinde ödeme emrinde gösterilen asıl alacak ve fer’ileriyle birlikte takip talebinde gösterilen miktar ile ödeme tarihi arasında geçen süre için hesaplanacak faiz ve vekalet ücretinin birlikte ödenmesi gerekmektedir. Ödeme emrinin düzenlendiği tarih itibariyle ödeme tarihi net olarak bilinmediğinden ödeme tarihine kadar yürütülecek faizin icra müdürlüğünce bilinmesi mümkün olmadığından; ödeme emrini tebliğ alan müşterilerimizin sadece ödeme emrinde gösterilen miktarı yatırmasıyla icra takip dosyasının kapanması mümkün olmamaktadır.

       Bu çerçevede ödeme emrinde gösterilen hesap numarasına ödeme yapmadan önce yine ödeme emrinde gösterilen büromuza ait telefon numarası üzerinden büromuza ulaşılarak net bedelin öğrenilip bu miktar üzerinden ödeme yapılması müşterilerimizin menfaatine olacaktır.

       İcra takibinin kesinleşmesi ve borcun tümüyle ödenmemesi halinde 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca müvekkil şirket adına borçlunun sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz malvarlığı değerleriyle, maaşına ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına hükmî ve fiili haciz uygulaması yapılacağından icra takiplerinde hukuk büromuzla irtibata geçilerek ödeme emrini gönderen icra müdürlüğünün ödeme emrinde gösterilen hesabına ödeme yapılması ya da e-devlet portalı üzerinden ödemenin sağlanması müşterilerimizin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır.